It-pro­jek­t­chef

Vil du stå i spidsen for styringen af en række store og samfundskritiske digitaliseringsprojekter ved Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole står i de kommende år foran en modernisering og udskiftning af flere it-systemer, der har stor betydning for arbejdet i retterne. Heriblandt skal der foretages en gennemgribende modernisering af den digitale understøttelse af skifteretten og straffesagskæden. Domstolsstyrelsen er således i fuld gang med at styrke it-organisationen. 

Vi søger derfor en ny it-projektchef med stærke faglige kompetencer og gode lederevner, som kan styre vores voksende projektportefølje af digitaliseringsprojekter.

Du bliver leder af vores it-projektenhed, som for tiden består af 5-7 engagerede projektledere og et antal eksterne konsulenter. Enheden er en del af vores Center for IT, der består af fire enheder. Du vil desuden få en række centrale styregruppeposter samt få en central rolle i ledelsen af et af Danmarks mest samfundskritiske it-udviklingsprojekter.

En spændende stilling i en organisation med stor samfundsmæssig betydning

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed. En helt central opgave for os er at understøtte domstolenes arbejde digitalt og sikre, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt.

Vi tilbyder en spændende stilling:

 • hvor du får mulighed for at bidrage til en stor digitaliseringsindsats ved domstolene
  i et alsidigt fagligt miljø med stor kontaktflade til bl.a. vores leverandører, brugere og samarbejdspartnere
 • på en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde
 • hvor du får mulighed for at bidrage til en omfattende digital transformation af det danske retssystem og sætte dit præg på udviklingen af både enheden og de samfundskritiske projekter.  

Som it-projektchef får du ansvaret for styringen af den samlede projektportefølje i et tæt samarbejde med it-direktøren, direktionen og projekternes styregrupper. Du får en afgørende rolle i forhold til at sikre fremdrift i projekternes leverancer, god økonomistyring og rettidig statusrapportering. Du skal desuden sikre sammenhæng og overblik i porteføljen og kunne kvalitetssikre styregruppemateriale, håndtere eskaleringer af projektrisici og sikre en god dialog med eksterne interessenter, leverandører og repræsentanter for retterne. Du vil desuden indgå aktivt i projekternes styregrupper og facilitere tværgående koordinering.  

Som enhedschef har du ansvaret for den faglige og personalemæssige ledelse af enheden. 

Projektporteføljen indeholder både vandfaldsprojekter via leverandørudbud og agile udviklingsprojekter med interne agile teams. I den kommende tid vil du skulle varetage en større omstilling til agile principper og agil projektledelse i samarbejde med chefen for it-udvikling. Du skal således bidrage til at skabe et stærkt tværgående team bestående af projektledere, product managers, scrum mastere og product owners, som alle arbejder efter agile principper og SAFe. Her er dine ledelses- og samarbejdsevner vigtige egenskaber. Du får desuden en afgørende rolle i en større rekrutteringsindsats og organisationsudvikling.   

Dine opgaver er således primært at:

 • sikre en professionel styring af Danmarks Domstoles it-projektportefølje
 • sikre fremdrift af eksisterende projekter og synliggøre eventuelle udfordringer
 • kvalitetssikre rammerne for projekter i opstart, i tæt samarbejde med direktionen
 • tilvejebringe et retvisende og rettidigt rapporteringsgrundlag
 • kvalitetssikre styregruppemateriale og afrapportering til Statens It-råd
 • lede, kompetenceudvikle og sikre løbende sparring med enhedens medarbejdere
 • sikre et tæt samarbejde med styrelsens øvrige enheder
 • varetage en god dialog med eksterne interessenter og retternes ledelsesrepræsentanter og indgå i diverse projektfora og styregrupper
 • sikre, at projekter overdrages professionelt og sikkert til drift og forvaltning. 

Det første år vil der være særligt fokus på:

 • en agil transformation og at sikre, at styrelsen arbejder efter opdaterede metoder i tæt samarbejde med it-udviklingsenheden og vores leverandører
 • at indgå i det forberedende arbejde til styrelsens kommende it- og digitaliseringsprojekter inden for straffesags- og skifteretsområdet.

Fra 2021 forventer vi, at Center for IT’s største opgave vil blive den kommende udskiftning af it-systemerne til understøttelse af retternes straffe- og skifteområde. For at kunne gennemføre denne omfattende digitale modernisering etablerer vi en særlig tværgående projektorganisation, som forventes at blive bemandet med en række nye medarbejdere, indlånte medarbejdere fra retterne, eksterne rådgivere og en eller flere udviklingsleverandører. Det er estimeret, at projektet vil have en varighed over en 5-årig periode. Projektet går på tværs af flere myndigheder under Justitsministeriets ressort og har en samfundsmæssig vigtig betydning.  

Planlægningen og styringen af projektets leverancer sker i samspil med en række interne og eksterne interessenter, herunder andre myndigheder og leverandører. For at koordinere dette samarbejde skal du etablere og drive de styringsmæssige fora, herunder sikre planer, kvalitet og fremdrift m.v. samt håndtere eskalationer og afvigelser. Du vil med andre ordblive en særdeles vigtig del af et af Danmarks mest samfundskritiske digitaliseringsprojekter – til gavn for ret og retfærdighed.  

Du refererer til styrelsens it-direktør og indgår i styrelsens ledergruppe samt i ledergruppen i Center for IT.  

Dine kompetencer og personlige kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, har betydelig ledelseserfaring samt erfaring med at arbejde med større digitaliseringsopgaver. Du har erfaring med ledelse af projektledere, har gode styringsegenskaber og har et godt kendskab til de agile principper. Det vil være en fordel men ikke et krav, at du har offentlig erfaring.  

Du er en kompetent, tydelig og inddragende personaleleder, du er god til at motivere, og du har en grundlæggende interesse i at skabe resultater igennem samarbejde og teamwork.

Da du skal kunne bevare overblikket over et komplekst område med mange facetter af styring, herunder porteføljestyring, risikostyring og forretningsstyring, er det vigtigt, at du arbejder målrettet og struktureret, og at du kan foretage vanskelige prioriteringer. Det er samtidig vigtigt, at du har et øje for detaljer. 

Du vil få en bred kontaktflade med forskellige personalegrupper i retterne og styrelsen samt med vores leverandører. Det er derfor afgørende, at du mestrer etablering og vedligeholdelse af gode relationer. 

Vi er en organisation med meget skriftlig kommunikation. Det er derfor vigtigt, at du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt.

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingen er placeret i løngruppe 1 (svarende til lønramme 37). Der kan aftales et individuelt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat på åremål. 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele din ansættelse.  

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Der er tale om et genopslag.

Vil du vide mere om os og stillingen?

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk.

Du er også velkommen til at kontakte it-direktør Martin Wood på telefon 20 56 58 32.   

Ansøgningen

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 4. maj 2020, kl. 12. 

Du sender din ansøgning elektronisk via ansøgningsknappen. Du bliver guidet gennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden.

Ud over din ansøgning bedes du vedlægge cv, eventuelle udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.  

Du skal være indstillet på, at der i rekrutteringsforløbet kan indgå test af ledelsesmæssige og personlige kompetencer ved ekstern konsulent samt af it-faglig viden.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 16. april 2020

Arbejdssted

Location København