Ci­vilsty­rel­sen i Viborg søger IT-pro­jekt­le­der


Civilstyrelsen ønsker at besætte en nyoprettet stilling som IT-projektleder snarest muligt.

Som IT-projektleder bliver du en del af Civilstyrelsens stab, der varetager en bred vifte af opgaver og har forskellige faglige baggrunde. Vores hverdag er præget af en god blanding af udviklingsprojekter, drifts- og ad hoc-opgaver. Som stabs- og servicefunktion er det vores fornemmeste opgave at sørge for, at resten af huset kan arbejde effektivt, så der kan komme korrekte afgørelser ud til borgere, fonde og virksomheder hurtigst muligt.

Primære arbejdsopgaver

Civilstyrelsen igangsatte i 2019 en større forandringsproces som led i en modernisering af styrelsen. Styrelsens organisering skaber nu fundamentet for optimering af driften og en bedre anvendelse af de samlede medarbejderressourcer. Som led i moderniseringen skal Civilstyrelsen med afsæt i Justitsministeriets koncernstrategi for data og digitalisering formulere en strategi for digitalisering af Civilstyrelsens kerneforretning, så den er både effektiv og imødekommende, og medarbejderne har tidssvarende arbejdsredskaber.

Ud over arbejdet med digitaliseringsstrategien får du ansvar for at:

  • sikre en professionel styring af styrelsens IT-projektportefølje
  • sikre fremdrift af eksisterende projekter og synliggørelse af udfordringer
  • kvalitetssikre rammerne for projekter i opstart i tæt samarbejde med styrelsens ledelse
  • tilvejebringe et retvisende og rettidigt rapporteringsgrundlag, herunder i forhold til projekternes økonomiske rammer
  • forestå leverandørstyring i udviklingsprojekter og ved den daglige systemdrift
  • forestå risikostyring i regi af ISO 27.001

Civilstyrelsens IT-projektportefølje for 2020 består af ca. 10 større og mindre projekter. Flere af projekterne vedrører modernisering og vedligeholdelse af de samfundsvigtige systemer Lex Dania og Statstidende.dk.

I de kommende år står styrelsen desuden over for at skulle tage stilling til og i givet fald implementere robotics og machine learning med henblik på effektivisering af styrelsens opgaveløsning.

Du bliver en nøgleperson i at sikre, at digitalisering og it-udvikling sker med afsæt i en grundlæggende forståelse for de forskellige juridiske opgaver, som Civilstyrelsen løser. Styrelsen lægger samtidig stor vægt på, at vores it-systemer skal være brugervenlige. Det er endvidere afgørende for os, at sikkerheden er i orden, og at vi kan leve op til kravene i GDPR og ISO 27.001.

Da det er en nyoprettet stilling, får du i høj grad mulighed for selv at præge stillingen. Du vil referere til vores økonomichef og navnlig komme til at arbejde tæt sammen med 2-3 kollegaer fra styrelsens stab. I de enkelte projekter vil du også skulle arbejde tæt sammen med kollegaer fra de relevante fagkontorer.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har en relevant IT-uddannelse, flere års erfaring inden for IT-området og konkret erfaring med projektledelse.

Derudover forventes du at have:

  • erfaring med leverandørstyring
  • viden, indsigt og erfaring, så du kan yde sparring og se de kreative/mulige løsninger i svære situationer
  • evne og lyst til at sætte dig ind i de forretningsområder, som it-systemerne skal understøtte
  • gode kommunikations- og formidlingsevner

Da opgaverne er mange og forskelligartede, er det vigtigt, at du er effektiv og god til at skabe overblik, kan planlægge og prioritere, og at du har en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Toldboden 2, 8800 Viborg.

Det er en forudsætning, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde godkendelsen gennem hele ansættelsen.

Tiltrædelse snarest muligt.

Om os

Civilstyrelsen beskæftiger hovedsagelig jurister og kontorfunktionærer, da styrelsen navnlig varetager juridisk sagsbehandling af f.eks. sager om fonde og fri proces. Civilstyrelsen yder desuden sekretariatsbetjening til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Civilstyrelsen er også ansvarlig for den fællesstatslige retskildeformidling ved hjælp af bl.a. netstederne lovtidende.dk og retsinformation.dk, og Civilstyrelsen har også ansvaret for drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania, hvor alle love og centralt udstedte administrative forskrifter produceres. Statstidende.dk hører også under styrelsens ansvarsområde. Den daglige drift af styrelsens basis it-systemer varetages af en ekstern statslig leverandør.

Du kan læse mere om Civilstyrelsen på www.civilstyrelsen.dk.

Yderligere oplysninger og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Thomas Thidemann på telefon 2533 1454.

Stillingen søges elektronisk via ansøgningsknappen "Søg jobbet her" nederst på siden. 

Ansøgningerne skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 31. maj 2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Gem job

Civilstyrelsen
Publiceret: 4. maj 2020

Arbejdssted

Location Viborg