Ud­vik­lings­chef til Klinisk IT OUH Odense Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal


Strategisk og inspirerende udviklingschef søges til Klinisk IT

IT udgør en meget vigtig faktor i udviklingen og styringen af fremtidens store universitetshospitaler og for de tværgående IT og digitaliseringsfunktioner på regionsniveau. Derfor er lederstillingen som udviklingschef for IT på OUH en væsentlig strategisk position.

IT-afdelingen på OUH, som også hedder Klinisk IT, varetager en stor opgave-portefølje, hvor især udvikling og klargøringen af Region Syddanmarks nye elektroniske patient-journal – EPJ SYD og IT-understøttelse til Nyt OUH står som de aktuelt største IT-udviklings- og implementerings-opgaver i Region Syddanmark. De to projekter har hver sin programchef, der refererer til udviklingschefen.

Udviklingschefen har i disse sammenhænge et stort ledelsesansvar med særlige opgaver indenfor især programledelse og projektstyring.

Udvikling er et af fem funktionsområder i Klinisk IT og udviklingschefen indgår i afdelingens ledergruppe. Udviklingschefen refererer til chefen for Klinisk IT på OUH.

Udviklingschefens hovedopgaver er følgende:

 • Varetage det samlede faglige ansvar for Udvikling i Klinisk IT og med særlig fokus på de tre P’er: Program, Projekt- og Porteføljeledelse og styring.
 • Personaleledelse af områdets 30 medarbejdere, herunder projektledere, konsulenter og PMO-konsulenter. Opgaven er her også ledelse igennem faglige ledere.
 • Have overblik over områdets samlede portefølje, som afsæt for at foretage optimale prioriteringer i funktionsområdet og selv fungere som chef for større og strategisk vigtige projekter og opgaver.
 • Sikre at planlægning af større projektforløb følger de fastlagte krav og forventninger – især fra klinikken og således at resultaterne repræsenterer et højt fagligt og servicemæssigt niveau.
 • Være garant for, at der i funktionsområdet udføres kompetent økonomistyring samt ressource- og resultatopfølgning.
 • Varetage kommunikationsopgaver og samspil med et stort internt og eksternt interessentlandskab, f.eks. kliniske afdelingsledelser og Regional IT.
 • Være en aktiv og kompetent aktør i udviklings- og forbedringsaktiviteter – især i relation til processer, metoder og nye værktøjer.
 • Bidrage til at tilvejebringe nye spændende og vigtige opgaver til Klinisk IT og gerne med en forretningsorienteret tilgang. f.eks. ved deltagelse i regionale arbejds- og samarbejdsfora - og herunder som formand.
 • Være en aktiv og vigtig spiller i udviklingen af IT- og digitaliseringsstrategien på OUH og i Region Syddanmark.
 • Bidrage til at skabe nye landvindinger i IT-udviklingen på nationalt plan.
 • Være et aktivt og synligt medlem af ledergruppen i Klinisk IT og have fokus på sparring, vidensdeling og tværgående koordinering og planlægning.

Kompetencer

Forventningerne til den nye udviklingschef er mange. Vi forventer imidlertid ikke, at udviklingschefen kan levere på højt niveau på alle felter fra start. Du har dog så stor lyst til udviklingsledelse og har så mange kompetencer med i bagagen, at du sagtens udfylder rollen efter en periode i stillingen.

 • Du har erfaring med ledelse på relevant niveau og fra en relevant sammenhæng. Du må gerne komme fra en mindre ledelsesfunktion, blot talentet er tydeligt. Har du en lederuddannelse er det en fordel, men det vigtigste er, at du har lyst til fortsat at udvikle dig som leder i en stor og kompleks organisation.
 • Indsigt og erfaring med programledelse og projektstyring og især kunne udfordre og understøtte projektledere og medarbejdere konstruktivt.
 • Være i stand til at fungere i en stor og kompleks videnorganisation, hvor muligheder og udfordringer er mange, herunder samspillet med engagerede og dedikerede medarbejdere på hospitalet. Interessentlandskabet er stort, komplekst og der er ofte store forventninger til IT-løsningernes formåen.
 • Må gerne have erfaring med PMO-funktioner og især være i stand til at tænke projekterne i Klinisk IT ind i sammenhæng med governance – strategier, der forfølges på OUH og i Region Syddanmark.
 • De strategiske kompetencer skal være tydelige, således at du kan bidrage til strategisk at udvikle afdelingen og dennes funktioner i et fremadrettet perspektiv. Du må således også gerne tænke forretningsorienteret og operere med forretningsorienterede modeller og cases.
 • Være interesseret i medarbejdernes trivsel og udvikling og herunder have blik for medarbejdernes kompetenceudvikling.
 • Formå at lede, inspirere og motivere et engageret og dedikeret team, der målrettet skaber gode løsninger for patienterne.
 • Du skal være en balanceret og robust person, der samtidig formår at fungere som en synlig, empatisk og anerkendende leder, der på en professionel måde kan facilitere og styre projekterne og coache medarbejderne til succesfulde resultater.
 • Den nye udviklingschef for IT må meget gerne have erfaring fra sundheds- og hospitalssektoren, idet andre erfaringer også kan være relevante. Der stilles ikke krav om en konkret uddannelsesmæssig baggrund.

Klinisk IT

Udvikling er et af fem funktionsområder i Klinisk IT. Med reference til IT-chefen får du det overordnede ansvar for funktionsområdet Udvikling, hvor du skal være leder for 30 medarbejdere. Der er primært tale om projektledere, løsningskonsulenter, projektmedarbejdere og PMO-konsulenter. Den nye chef indgår i afdelingens ledergruppe, som arbejder tæt sammen, er velfungerende og som i samspil skaber gode tværgående og fælles løsninger.

Funktionsområdet arbejder med program- og projektstyring og gennemfører projekterne i overensstemmelse med Region Syddanmarks IT-Projektmodel.

Klinisk IT har samlet ca. 200 medarbejdere.

OUH som arbejdsplads

OUH er regionens universitetshospital. OUH har et regionalt ansvar og fungerer i en række sammenhænge i et nationalt samarbejde med andre hospitaler og sundhedsinstitutioner.

OUH har ca. 10.500 medarbejdere og er organiseret med en direktion der ledes af den administrerende sygehusdirektør og 5 direktører med hver deres ansvarsområder. Afdelingsledelserne på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus stabsafdelinger har direkte reference til direktionen. Ledelsesorganisationen fungerer med en vidtgående delegation af ansvar og kompetence til ledelseslagende under direktionen.

Ledelse på OUH

På OUH sættes patienten først i alle sammenhænge. Patientpyramiden (se nedenfor) er hospitalets strategiske ramme, som sætter retning for ledere og medarbejdere i det daglige arbejde. Patienten først er organisationen ambition og et løfte til patienterne om at være patienternes universitetshospital.

Ledergruppen i Klinisk IT arbejder med afsæt i OUH's ledelsesgrundlag. Selv om medarbejderne i Klinisk IT ikke har direkte patientkontakt er det altid med patienten for øje, når der træffes beslutninger, der har konsekvenser for klinikken.

Med afsæt i ledelsesgrundlaget skal lederne på OUH repræsentere følgende karakteristika og værdier:

 • At vi som ledere kender vores fælles ramme og kan lede inden for den, og at vi udforsker nye muligheder, der understøtter OUH's patientorienterede kultur
 • At vi som ledere er bevidste om vores ledelsesret og -pligt
 • At vi som ledere søger selvindsigt og gerne vil udvikling
 • At vi som ledere er empatiske og samarbejdssøgende - vi lytter til og inddrager andres synspunkter

OUH's ledelsesgrundlag sætter retning for god ledelse i hele organisationen. God ledelse skabes i samspil og det udøves i gode relationer mellem ledere og mellem ledere og medarbejdere.

Som leder i Klinisk IT forventes det, at du er optaget af at etablere og udvikle gode og tillidsfulde relationer både internt og eksternt, som understøtter den måde vi løser vores kerneopgave på og som derfor skaber værdi for patienter og brugere.

Som ny leder tilbydes du et introduktionsprogram, der vil give dig et godt kendskab til OUH som arbejdsplads og organisationens forventninger til sine ledere. Desuden vil du få et særligt uddannelsesforløb, der giver indsigt i metoder og principper for den syddanske forbedringsmodel (læs om modellen på regionen hjemmeside). Hertil kommer, at ledergruppen i Klinisk IT har igangsat et internt lederuddannelsesforløb, der har fokus på at udvikle og konsolidere det gode samspil og samarbejde, der allerede fungerer i ledergruppen.

Ansættelsesforhold

I Region Syddanmark ansættes der med 3 måneders prøvetid og i henhold til HK eller AC overenskomst.

Lønniveau tilpasses den relevante overenskomst, plus pension.

Tiltrædelse: pr. 1. maj 2021 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

 • IT-chef Lars Hagerup, OUH Tlf. 24 40 22 40
 • Lars Muusmann, MUUSMANN A/S Tlf. 40 76 72 27

Ansøgningsfrist søndag den 21. marts 2021 kl. 23.59

Processens forløb

Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser herfra.

1. samtaler: onsdag den 24. marts 2021

2. samtaler: mandag d. 29. eller tirsdag d. 30. marts 2021.

Gem job

Region Syddanmark
Publiceret: 2. marts 2021

Arbejdssted

Location Odense