Leder af ana­ly­se­team i stort di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram ved Danmarks Domstole


Motiveres du af kombinationen af personaleledelse og forretningsanalyse, slutbrugerfokus og design thinking? Vil du være leder for et dygtigt og ambitiøst analyseteam og bidrage til at analysere og designe en ny, stor digitaliseringsløsning af stor samfundsmæssig betydning?

Så er det måske dig, vi søger som leder i vores omfattende og spændende program, der skal udvikle et nyt straffe- og skiftesystem til Danmarks Domstole.

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Vi understøtter domstolenes arbejde digitalt og sikrer, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt.

I de kommende fem år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffesagerne og skiftesagerne. Vi udvikler et nyt system, der understøtter øget digital sagsbehandling. Den nye løsning skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt sikre en fremtidssikret og stabil systemunderstøttelse.

For at kunne gennemføre denne omfattende og komplekse digitale modernisering har vi etableret en selvstændig programorganisation i Domstolsstyrelsen, der er ansvarlig for at designe og udvikle den nye digitale løsning. Programorganisationen består af en leveranceorganisation og dertilhørende projektstyringsfunktion.

Den overordnede projektstyring sker efter statens it-projektmodel og varetages af programchefen og projektlederen i programmets styringsenhed.

Leveranceorganisationen består af en række agile teams under daglig ledelse af deres scrummaster i samarbejde med product manager og product owner. Bemandingen af de agile teams kommer fra henholdsvis en analyseenhed og en udviklingsenhed. Analyseenheden udfører analyse, specificering og design af systemet, mens udviklingsenheden står for udviklingen og kvalitetssikringen af løsningen. Vi arbejder ud fra agile principper baseret på SAFe rammeværket, der varetages af programmets ART-ledelse.

Programmet har endvidere et tæt samarbejde med retterne og styrelsens øvrige centre.

Vi søger nu en leder, som brænder for kombinationen af slutbrugerdrevet forretningsanalyse, systemdesign og personaleledelse, til at varetage en central rolle i denne samfundsvigtige digitaliseringsindsats.

Du og dit team analyserer og designer en brugervenlig, effektiv og stabil løsning

Analyseteamet, som du bliver leder for, er ambitiøst og målrettet. Fokus er på at styrke og videreudvikle det gode og positive arbejdsmiljø og understøtte, at de agile teams konstruktivt udvikler og implementerer løsningen i fællesskab. Analyseteamet har en høj faglig integritet, som de aktivt anvender til at udfordre og nytænke mulighederne i forhold til forretningsanalyse og løsningsdesign for at skabe den bedst mulige løsning for retterne. Arbejdet med at designe og udvikle det ny straffe- og skiftesystem er baseret på en slutbrugerorienteret tilgang med afsæt i agile og design thinking-principper.

Du får ledelsesansvaret for teamets ca. 12 interne og ca. 6 eksterne medarbejdere. Teamet består bl.a. af interaktionsdesignere, forretningsspecialister, løsningsarkitekter, informationsarkitekter og UI-designere.

Du vil som leder for analyseteamet:

  • Blive ansvarlig for at etablere og lede teamet, herunder rekruttere medarbejdere i tæt samarbejde med programchefen
  • Være ansvarlig for faglig udvikling af teamet og etablere og sikre velfungerende samarbejdsstrukturer
  • Etablere og sikre de metodiske rammer for analyse - og designaktiviteterne
  • Forestå den daglige koordinering af opgaver i teamet og med de øvrige udviklingsteams
  • Planlægge, koordinere og kommunikere om planer og status på aktiviteter i analyseteamet
  • Samarbejde med product manager og product owner i forhold til nedbrydning af back log
  • Samarbejde med udviklingschefen i forhold til at sikre samarbejdet i de agile udviklingsteams, herunder at de rette kompetencer og kapacitet er til rådighed
  • Samarbejde med projektleder og den kvalitetsansvarlige i forhold til fremdriftsrapportering

Du refererer til programchefen og vil indgå i programmets lederteam. Lederteamet vil have fokus på at skabe et godt samarbejde og de bedste rammer for en velfungerende implementering af vores nye it-system med afsæt i at styrke egen og hinandens arbejde og fagligheder. Derudover vil du indgå i styrelsens samlede chefgruppe.

Du er erfaren leder, der brænder for at skabe de rette betingelser for god it-systemanalyse og -design

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund inden for og detaljeret kendskab til og erfaring med analyse, design og udvikling af it-løsninger.

Du har gode erfaringer og resultater med agile udviklingsforløb, fx som product owner, og er drevet af et stærkt slutbrugerfokus, gerne med interesse for design thinking.

Du motiveres af at være leder og er en udviklende og nærværende personaleleder, der igennem samarbejde og sparring kan skabe resultater sammen med dine medarbejdere. Du har (u)formel ledererfaring og søger at videreudvikle dine ledelseserfaringer. Du trives med et stort selvstændigt ansvar og arbejder struktureret og systematisk.

Da programmet har mange interne og eksterne interessenter og et stærkt slutbrugerfokus, lægger vi vægt på, at du er en positiv og imødekommende person med veludviklede samarbejdsevner og en god situationsfornemmelse samt stærke kommunikationskompetencer både skriftligt og mundtligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling som chefkonsulent med personaleledelse efter Finansministeriets overenskomst med AC. Der vil kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kompetencer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele din ansættelsesperiode. Du kan læse mere her.

Stillingen er tidsbegrænset med en forventet varighed til ultimo marts 2026.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programchef Jane Eriksson Dahl på tlf. 21 63 96 58 (træffes bedst mellem kl. 9 og 10).

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.

Ansøgning og rekrutteringsproces

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her”. Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 2. november 2021.

Vi forventer at holde indledende samtaler i uge 45 og anden samtaler forventes afholdt i uge 47.

Ansøgere må indstille sig på, at der i rekrutteringsforløbet kan indgå test af ledelsesmæssige og personlige kompetencer ved ekstern konsulent. Testforløb for udvalgte ansøgere forventes at ligge i uge 46 efter nærmere konkret aftale. 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job