It-direktør, der kan lede digital trans­for­ma­tion, til en af Danmarks største it-af­de­lin­ger


Vil du stå i spidsen for en af Danmarks største it-afdelinger med over 540 medarbejdere og ca. 35.000 it-brugere i regionen, som alle er afhængige af it i deres daglige arbejde? Samtidig indtager du en helt central rolle i både driften og udviklingen af landets næststørste region. Det kræver politisk tæft, du skal kunne skabe relationer og være inddragende, og frem for alt kan du være en katalysator for regionens digitale transformation. 

Du er i dag formentlig allerede en succesfuld leder i en virksomhed orienteret inden for it, digitalisering og digital transformation. Ledelse er dit kald og et håndværk, du mestrer. Du skal være resultatorienteret, nysgerrig af natur, empatisk og ydmyg.

Vær med til at sætte retning for den digitale transformation af sundhedsvæsnet

Efterspørgslen på regionens ydelser bliver kun større. Region Midtjylland er i gang med en digital transformation af sundhedsvæsenet, der skal sikre, at vi også i fremtiden kan levere sundhedsydelser i verdensklasse. Formålet er at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen tæt på borgeren. Det er en rejse, der kræver retning, visioner og lederevner. Som it-direktør skal du kunne samle, ikke bare It-afdelingen, men hele regionen om rejsen.

For at Region Midtjylland kan fortsætte sin indflydelse på den digitale dagsorden i sundhedsvæsenet, kræver det samtidig, at du kan navigere i et komplekst politisk krydsfelt, hvor du sætter retning og spiller aktivt og strategisk ind i de tværregionale, tværsektorielle, nationale og internationale dagsordener.

Visionær ledelse og innovativ transformer

Som it-direktør skal du med afsæt i god forståelse for borgernes og forretningens behov samt de nye digitale muligheder være med til at skabe opbakning til de grundlæggende forandringer og arbejdsgange. Du skal sammen med den øvrige koncernledelse sætte den strategiske retning for, hvordan digitale løsninger kan gøre en forskel som et vigtigt værktøj, der kan balancere arbejdsbyrden, bringe sundhedsvæsenet tættere på borgeren, skabe gnidningsfrie overgange mellem sundhedsvæsenets sektorer og gøre det nemt at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland. Det kræver indsigt, visionær ledelse og mod på forandringer.

Du evner at være en innovativ transformator, samtidig med at du er i stand til at opretholde en stabil drift. Du skal have det ene ben solidt plantet i kerneforretningen, mens det andet ben afsøger, hvordan digitale løsninger bedst understøtter fremtidens sundhedsvæsen. Det kræver fingerspidsfornemmelse og evnen til både at navigere den store supertanker, som Region Midtjylland er, samtidig med at små speedbåde sendes ud for at skabe innovative løsninger på fremtidens problemstillinger.

Sammenhæng, samarbejde og unikke løsninger

It er en stor enhed i regionen og navigerer i krydsfeltet mellem hospitaler, socialområdet, Psykiatrien, Præhospitalet, Regional Udvikling samt stabe og fællesfunktioner. Som It-direktør er en af dine vigtigste opgaver at skabe en sammenhængende organisation, hvor velintegrerede og unikke digitale løsninger løser områdernes særlige behov. Den svære balancegang mellem fælles it-løsninger og unikke tilpasninger er set i lyset af store ambitioner og behov for prioritering en nøgleudfordring, der kræver stærke lederevner i forhold til at udvikle løsninger, der skaber "mere IT for pengene" og rykker enhederne tættere på hinanden digitalt. It-afdelingen samarbejder med en lang række leverandører, der leverer store dele af vores it-løsninger, og du får en central rolle i den strategiske udvikling af regionens samarbejdsaftaler på leverandørområdet.

En afdeling med høj faglighed og stærk organisationskultur

Du kommer til at stå i spidsen for Region Midtjyllands It-afdeling, som har en sund kultur med høj trivsel på tværs af afdelingen. Den er kommet gennem et skarpt fokus på en kulturel forandringsproces, hvor afdelingens interne samarbejde har været et nøgleområde. Organisationskulturen er i dag stærk, bæredygtig og præget af samarbejde, gensidig respekt, og høj faglighed med blik for dem vi er her for. Det bliver du ansvarlig for at videreføre. IT-afdelingen ledes af seks kontorchefer med direkte reference til IT-direktøren samt 23 områdeledere.

Du får direkte reference til Region Midtjyllands direktion og indgår i Region Midtjyllands koncernledelse. Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsestankegangen betyder, at indsats og resultater for regionens samlede opgaver ses som et hele. Formålet er at sikre højest mulig kvalitet og værdi for borgerne. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede, ikke-driftrelaterede beslutningsoplæg.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved It-afdelingen, Regionshuset Viborg. Tiltrædelse er snarest muligt.

Stillingen som IT-direktør aflønnes på overenskomstmæssige vilkår efter "Aftale for chefer" på trin 52+1 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 996.057 kr. (1.oktober 2021-niveau).
Hertil kommer pension på 21,59 % samt mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. ”Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer”.

Ansættelsessamtaler finder sted i Århus hhv. mandag den 19. september samt 2. runde onsdag den 12. oktober.  

Der anvendes personprofiltest mellem 1. og 2. samtalerunde.

Vi indhenter referencer på den ansøger, vi ønsker at ansætte.

Yderligere oplysninger

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Konstitueret koncerndirektør Jørgen Schøler Kristensen 20 16 32 01.

Du kan læse om Region Midtjylland og regionens opgaver her og It-afdelingen her.

Ansøgningsfrist er torsdag den 8. september.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job