IT-pro­jekt­le­der til Bolig- og Plansty­rel­sen


Kan du holde styr på IT-projekter og eksterne leverandører – og vil du være med til at styrke IT-udviklingen i en styrelse med mange vigtige opgaver? Så har du nu muligheden for at indtage en central position i Bolig- og Planstyrelsen.

Om opgaverne

Bolig- og Planstyrelsen opruster styrelsens IT-funktion, så den i endnu højere grad kan styrke opgaveløsningen på tværs af vores organisation.

Som vores nye IT-projektleder vil du blive tovholder på en række af de IT-projekter, som styrelsen forventer at gennemføre som fx indførelse af et nyt system til håndtering af de mere end 25 tilskud, som styrelsen administrerer. Og du vil blive systemforvalter for vores hjemmesider, herunder særligt leverandørstyring, hvor du vil komme med på en spændende rejse for at sikre, at vi har driftssikre og teknisk opdaterede hjemmesider.

Du bliver en del af vores engagerede IT-team, som arbejder tæt sammen med vores faglige enheder for at skabe den bedst mulige IT-understøttelse af deres arbejdsprocesser. IT-teamet har et bredt opgavefelt, hvorfor du vil arbejde tæt sammen med teamets øvrige medlemmer, hvor vi lægger vægt på at bruge og udvikle hinandens kompetencer og i fællesskab løser teamets opgaver.

Opgaverne som IT-projektleder vil bl.a. omfatte:

  • Implementering af nye IT-løsninger i samarbejde med styrelsens faglige enheder
  • Systemforvaltning af vores hjemmeside portefølje, herunder sikre udvikling og opgradering af styrelsens mange hjemmesider.
  • Leverandørstyring og eksterne samarbejde.

Din opgaveportefølje er dynamisk og udvikler sig løbende, så du vil få rig mulighed for at arbejde med nye opgaveområder alt efter dine kompetencer.

Du bliver en del af administrationen, som er placeret i Center for organisation, hvor opgaverne spænder bredt og omfatter IT, HR, jura, kunde- og ledelsesbetjening samt intern og ekstern kommunikation.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant IT-baggrund og erfaring med projektledelse samt kan skabe en konstruktiv dialog med eksterne leverandører. Interesse for og erfaringer med F2 er en fordel i forhold til stillingen.

Er du nyuddannet og ønsker at specialisere dig inden for IT-projektledelse, er du måske også denne rette kandidat for os, da det vil være muligt at udbygge dine erfaring med relevante kurser med henblik på at dygtiggøre dig samtidig med, at du skaber de rette rammer og strukturer for udviklingen af styrelsens IT-systemer.

Du motiveres af udfordringer og varierende opgaver, og du trives med en omskiftlige hverdag. Du kommunikerer budskaber letforståeligt og formår at motivere andre til at arbejde for en god sikkerhedskultur. Du kan sætte dig ind i organisationens behov og se dit arbejde i et større perspektiv.

Vi ser gerne, at du udviser ”kan og vil”- tilgang, når opgaver skal løses. Som person er du udadvendt og dygtig til at skabe gode relationer og samarbejde på tværs, både internt i Bolig og Planstyrelsen samt med vores eksterne IT-leverandører og andre statslige myndigheder. Og du er en positiv og proaktiv teamplayer med en stærk holdånd og ansvarsfølelse for arbejdsopgaverne.

Om Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen er en del af Indenrigs- og Boligministeriet. Vi har ansvar for en bred vifte af opgaver inden for bl.a. bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet og bidrager til at udvikle et sammenhængende Danmark med balance mellem by og land, hvor der er gode muligheder for at leve, arbejde og bo i hele landet.

I vores arbejde lægger vi vægt på at skabe resultater af høj faglig kvalitet, og på at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere. Vi er ca. 180 medarbejdere, og du kan læse mere om styrelsen her Bolig- og Planstyrelsen (bpst.dk).

Om ansættelsen

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og skatteministeriet. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Ud over basislønnen kommer pension og eventuelle tillæg.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling, med tjenestested i København og stillingen forventes tiltrådt hurtigst muligt.

Du kan få mere at vide om stillingen hos administrationschef Dorthe Laursen på dorlau@bpst.dk eller på tlf. 61 16 00 61 eller vicedirektør Hans Peter Olsen på tlf. 40 61 33 93.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis senest den 15. august kl. 12:00, men også meget gerne før.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende.


Bolig- og Planstyrelsen hører under Indenrigs- og Boligministeriet. Vi har ansvar for en bred vifte af opgaver inden for bl.a. bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet.

Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at skabe balance mellem land og by og gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark:

Planloven, sommerhusloven m.v. skal sikre en helhedsorienteret planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskellige arealinteresser afvejes og tilgodeses. Vores administration og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kommuner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo og leve i. Vores administration af den nationale landdistriktspulje og EU-ordningerne LAG og FLAG støtter aktiviteter, der fremmer erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Byggeriet skal være effektivt, sikkert og bæredygtigt. Med særligt byggeloven og bygningsreglementet arbejder styrelsen for, at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og renoverer bygninger, der er sunde, sikre, klimavenlige og til at betale.

Boligmarkedet skal være i balance i hele Danmark. Vi arbejder med udvikling, effektivisering og regulering af den almene boligsektor. Det gør vi for at sikre blandede by- og boligområder med gode boliger i hele landet, som er til at betale for både unge, ældre og familier. Vi bidrager også til nedbrydning af parallelsamfund ved fx monitorering, analyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte boligområder.

Vi har desuden ansvar for en række opgaver i relation til Christianiaområdet. Opgaverne består i at varetage statens ejerskab til bygninger og arealer på området og sikre udvikling, implementering og overholdelse af aftaler mellem staten og Fonden Fristaden Christiania med henblik på fortsat udvikling af området.

Gem job

Bolig- og Planstyrelsen
Publiceret: 11. august 2022

Arbejdssted

Location København