Erfaren IT-pro­jekt­le­der med virkelyst til at skabe in­nova­ti­ve digitale løsninger


Vil du være en aktiv del af den digitale videreudvikling af en styrelse med mange, samfundsvigtige opgaver? Så er du måske vores nye kollega i Bolig- og Planstyrelsens Team plandata og digitalisering.

Om opgaverne

Du vil blive en nøglemedarbejder i Team plandata og digitalisering, der håndterer den gren af vores digitale løsninger, der hører under Center for Plan.

Som IT-projektleder vil du have ansvar for professionelt at understøtter styrelsens forretnings- og fagområder ved at:

  • Strukturere, prioritere og planlægge vores IT-projekter, uanset der er tale om kanban-organisering eller agile udviklingsprojekter. Det omfatter også at forventningsafstemme tidsplaner, økonomi og løsning med ledelse og interessenter, samt udarbejde projektplaner m.v.
  • Varetage samarbejdet med vores leverandører, herunder guide udviklerteams og skabe en fælles forståelse for projektet eller opgaven.
  • Have det tekniske overblik, herunder forstå systemernes indbyrdes afhængigheder og søge for at barriere ryddes af vejen inden de er årsag til leveranceforsinkelser.

Du kan endvidere forvente at skulle opbygge et fagligt kendskab til fysisk planlægning, forståelse for hvordan vores data skal understøtte vores sagsbehandling og samarbejdet mellem kommuner og stat.

Styrelsen driver en række IT-systemer der løbende videreudvikles og vedligeholdes. Det gør vi i samarbejde med leverandører, Statens IT og Erhvervsstyrelsen. Et centralt system er Plandata.dk, der foruden at være register for planer efter planloven, også leverer data om anvendelses- og omfangsmuligheder til brug for de nye ejendomsvurderinger. Systemet stod færdigt i 2019, og skal de kommende år videreudvikles både hvad angår omstillingen fra analoge til digitale planer og ift. at understøtte behov i relation til ejendomsvurderinger. Derudover har teamet ansvar for en række mindre, og ofte GIS- og geodatabaserede systemer.

Team plandata og digitalisering er funderet i viden og interesse om geodata, men som IT-løsningerne bliver endnu mere centrale, bliver vores behov for at styrke vores IT-faglige miljø også større. Digitaliseringsteamet er et relativt ungt team med stor nysgerrighed på bruge data til en smartere sagsbehandling, en bedre planlægning og til at dyrke synergier på tværs af styrelsens faglige områder og til fordel for kommunernes planlægning. Vi er et mindre team, og derfor løfter vi i flok. Teamet består af syv medarbejdere og tre studenter, og sammen skaber vi arbejdsdage præget af godt humør, virkelyst og stor faglighed.

Foruden at driver de IT-løsninger, der ligger i Center for Plan, har styrelsen væsentlige digitaliseringsopgaver i de øvrige, faglige centre for hhv. Organisation, Byggeri, Bolig og landdistriktsudviklinger. Fremadrettet vil der være flere digitale projekter på tværs af disse faglige områder.

Om dig

Du har en relevant akademisk uddannelse med fokus på digitalisering og data. Du har grundlæggende viden om softwareudvikling og indgående viden om tilrettelæggelse af IT-udviklingsprojekter. Vi lægger stor vægt på, at du konkret erfaring med drift og udvikling af IT-løsninger i staten, måske som PO’er (product owner) el. lign., eller naturligvis som IT-projektleder.

Vi lægger vægt på at du har erfaring med IT-udvikling i staten, herunder samarbejdet med Statens IT og eksempelvis Erhvervsstyrelsen.

Viden eller interesse i at arbejde med geodata og GIS samt IT-arkitektur er en fordel.

Om ansættelsen

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt. Du vil bliver ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent, afhængig af dine erfaringer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst, med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Du kan få mere at vide om stillingerne hos kontorchef Christina Aagesen på tlf. 2053 1733 eller teamleder Christina Rolandsen på tlf. 2174 2544. Send evt. en sms, og vi vil ringe tilbage.

Om Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen blev etableret i 2021 som del af Indenrigs- og boligministeriet. Styrelsen bidrager til at skabe et sammenhængende Danmark med balance mellem land og by. Fire overordnede indsatsområder udgør grundpillerne i styrelsens indsats for at gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark: Planlægning samt udvikling af vores landdistrikter, boligmarked og byggeri.

Vi er en ambitiøs og moderne myndighed med fokus på at skabe resultater af høj faglig kvalitet og på et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at investere i løbende kompetenceudvikling af vores medarbejdere og på et stærkt samarbejde på tværs af fagkontorerne i styrelsen.

Som vores nye kollega i Team plandata og digitalisering bliver du en del af et fagligt stærkt team i center for Landsplanlægning, hvor omgangstonen er uformel, og der er plads til at vende alt fra faglige udfordringer til den seneste koncertoplevelse og den næste fredagsbar.

Derudover har vi i styrelsen en personaleforening, der løbende organiserer forskellige arrangementer, senest vinsmagning, curling og fællesspisning i Absalon på Vesterbro. 

Ansøgning

Lyder stillingerne som noget for dig, så send din ansøgning, CV og eksamensbevis senest den 16. august 2022, kl. 9.

Samtaler forventes afholdt 18. eller 19. august 2022

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.


Bolig- og Planstyrelsen hører under Indenrigs- og Boligministeriet. Vi har ansvar for en bred vifte af opgaver inden for bl.a. bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet.

Fire overordnede arbejdsområder udgør grundpillerne i arbejdet for at skabe balance mellem land og by og gøre det attraktivt at leve og arbejde i hele Danmark:

Planloven, sommerhusloven m.v. skal sikre en helhedsorienteret planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskellige arealinteresser afvejes og tilgodeses. Vores administration og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kommuner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvikling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo og leve i. Vores administration af den nationale landdistriktspulje og EU-ordningerne LAG og FLAG støtter aktiviteter, der fremmer erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Byggeriet skal være effektivt, sikkert og bæredygtigt. Med særligt byggeloven og bygningsreglementet arbejder styrelsen for, at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og renoverer bygninger, der er sunde, sikre, klimavenlige og til at betale.

Boligmarkedet skal være i balance i hele Danmark. Vi arbejder med udvikling, effektivisering og regulering af den almene boligsektor. Det gør vi for at sikre blandede by- og boligområder med gode boliger i hele landet, som er til at betale for både unge, ældre og familier. Vi bidrager også til nedbrydning af parallelsamfund ved fx monitorering, analyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte boligområder.

Vi har desuden ansvar for en række opgaver i relation til Christianiaområdet. Opgaverne består i at varetage statens ejerskab til bygninger og arealer på området og sikre udvikling, implementering og overholdelse af aftaler mellem staten og Fonden Fristaden Christiania med henblik på fortsat udvikling af området.

Gem job