Handelsbetingelser (Gældende fra 15. september 2023)

Generelle vilkår

Tilbud og priser

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Computerworld it-jobbank, med mindre andet er aftalt i tilbuddet. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde.

Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Computerworld it-jobbank forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Full Service Samarbejdsaftale

Full Service Samarbejdsaftalen omfatter scanning af it-annoncer fra din/din virksomheds hjemmeside, som efterfølgende publiceres på Computerworld it-jobbank. Annonce-stykprisen beregnes på grundlag af en pristrinmodel, hvor prisen falder i takt med det stigende antal annoncer, der indrykkes på it-jobbank.dk. Såfremt du ønsker at fravælger scanning, vil det være forbundet med en tillægspris per annonce. Dette vil fremgå i den gældende aftale. Annonceantallet nulstilles hvert 12. måned, og pristrinnet justeres samtidig, så du/din virksomhed starter på det pristrin, der er ét niveau lavere end det trin, du/din virksomhed opnåede i de forrige 12 måneder.

Aftalen er bindende i 3 måneder fra tidspunktet for aftaleindgåelsen. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 3 måneders gensidig opsigelse, hvilket resulterer i et minimumsengagement på 6 måneder fra aftaleindgåelsens tidspunkt. Eventuelle prisreguleringer skal meddeles med gældende opsigelsesvarsel.

I løbet af de første 12 måneder af aftaleperioden skal der indrykkes mindst 3 annoncer på Computerworld it-jobbank. Hvis minimumskravet på 3 annoncer ikke opnås, vil der blive efterfaktureret, så antallet når op på 3 jobannoncer for perioden. Disse efterfakturerede annoncer vil være gyldige i 12 måneder og kan medregnes i den næste aftaleperiode. Fakturering kan ske enten ad hoc eller akkumuleret ved udgangen af hver måned, baseret på den pågældende måneds forbrug.

Betalingsbetingelser

Den normale kredittid for jobannoncer og samarbejdsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Computerworld it-jobbank sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5% pr. måned.

Computerworld it-jobbanks ejerskab og kundens brugsret:

Computerworld it-jobbank har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Computerworld it-jobbank ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Computerworld it-jobbanks produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Computerworld it-jobbank af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Computerworld it-jobbank fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Computerworld it-jobbank bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Computerworld it-jobbank behandler i forbindelse med produkterne.

Stillingsannoncering

I Computerworld it-jobbank optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som Computerworld it-jobbank vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Samtidig bliver alle annoncer indrykket efter princippet, at der skal være én stilling per annonce. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Computerworld it-jobbank forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Computerworld it-jobbanks interesse. Computerworld it-jobbank påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Annonceringsperiode

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max 30 dage fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Basis+, Standard og Pro annonce

Annoncen placeres på Computerworld it-jobbank.dk i de kategorier og geografiske områder, som Computerworld it-jobbank vurderer relevante ud fra jobannonceteksten. Størrelsen på selve jobannoncen er ubegrænset, med en max. størrelse på appetizeren på 350 tegn eller ca. 5 linjer.

Basis+ og Standard annoncer har genindrykningsgaranti på yderligere 30 dage, hvis ansættelse af den første kandidat ikke finder sted inden for de første 30 dage, således at annoncen kan ligge online i op til 60 dage fra startdatoen.

For Pro annoncer gives der genindrykningsgaranti på yderligere 60 dage, hvis ansættelse af den første kandidat ikke finder sted inden for de første 30 dage, således at Pro annoncen kan ligge online i op til 90 dage fra startdatoen.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Computerworld it-jobbanks skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Computerworld it-jobbanks rettigheder

Computerworld it-jobbank forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Computerworld it-jobbank er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder Computerworld it-jobbank med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. Computerworld it-jobbank kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes.

Scanningsaftale

Ved bestilling af servicen "Scanning", kopierer Computerworld it-jobbank jobannoncerne på din/din virksomheds hjemmeside, så længe kontraktperioden varer.

Computerworld it-jobbank sletter publicerede jobannoncer, efter de er blevet slettet fra din/din virksomheds hjemmeside – dog senest ved udløb af den annonceringsperiode der er aftalt i kontrakten.

Computerworld it-jobbank QuickApply

Computerworld it-jobbank QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en annonce på Computerworld it-jobbank.dk.

Computerworld it-jobbank QuickApply aktiveres, når annoncen bliver lagt online. Adgang til QuickApply-sagen udløber 90 dage efter ansøgningsfristen. Det er muligt at genåbne adgangen inden for 90 dage, efter der er lukket for adgangen til QuickApply-sagen, og da maksimalt 10 arbejdsdage.

QuickApply kan ikke benyttes på anonyme annoncer, dvs. på annoncer hvor der ikke er oplyst hverken navn på arbejdsplads eller navn på den virksomhed der står for rekrutteringen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

Computerworld it-jobbank forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Søgning i CV-databasen

Når du har en annonce på it-jobbank.dk, kan du kontakte og ansætte kandidater gennem it-jobbanks CV-database til de opgaver, som er annonceret i annoncen.

Du er indforstået med, at Computerworld it-jobbank registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Computerworld it-jobbank har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Computerworld it-jobbank kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Computerworld it-jobbank indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Computerworld it-jobbank kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Computerworld it-jobbanks CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan fx være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Visuelle produkter

Billedmateriale til visuelle produkter

Computerworld it-jobbank forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle annonceprodukter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om Computerworld it-jobbank finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre Computerworld it-jobbank opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage. (Yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Korrektur på visuelle- og employer branding-produkter

Medmindre andet er aftalt, gælder det for alle visuelle- og employer branding-produkter, at kun de første to korrektur-/rettegange er gratis for dig/din virksomhed. Det vil sige, at ved alle rettegange udover de første to, forbeholder Computerworld it-jobbank sig retten til at fakturere det antal timer, a kr. 1000,- ekskl. moms, som modsvarer Computerworld it-jobbanks arbejde.

Det er op til dig/din virksomhed selv at tjekke, om I har særlige regler mht. foto, tilladelser og deslige. Computerworld it-jobbank påtager sig intet ansvar for materiale, som er i strid med gældende regler, interne eller eksterne, herunder reglerne for persondata (yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

Visuelle produkter, ex produkter med medarbejderfotos, offentliggjort på it-jobbank.dk kan blive delt af andre på sociale medier o.l. I det tilfælde er Computerworld it-jobbank ikke dataansvarlig.

Generelt om personoplysninger

Computerworld it-jobbank behandler, i medfør af aftale med dig/din virksomhed om køb af produkter og anvendelse af vores services, de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen.

I Computerworld it-jobbanks persondatapolitik for arbejdsgivere kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger vi modtager samt hvilke rettigheder du har.

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger og dine muligheder, kan du skrive til dpo@it-jobbank.dk eller ringe på tlf. 72 45 90 56.

Telefonsupport

Du kan kontakte os på telefon 70 22 93 00. Kontoret har åbent mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30 og fredag: kl. 08:30-16:00.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her